Telefon: +36 30 249 4884 -------------- info@indunex.eu

X

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető - Definíciók és rendelkezések

1.2 Weboldal: internetes hozzáférési pont, a www.indunex.eu domain név alatt elérhető weblap, az INDU-NEX kft. kizárólagos tulajdonát képező, és az INDU-NEX kft. által üzemeltetett weboldal, beleértve a Weboldalhoz tartozó-, és/vagy azzal bármely módon összefüggő funkciót, mobil applikációt.
1.3. Látogató / Ügyfél / Felhasználó: a Weboldalt, illetve annak bármely funkcióját bármilyen módon igénybe vevő fél. Az a természetes- vagy jogi személy, aki/amely a Weboldalon keresztül, e-mailes, telefonos, személyes megkeresés vagy egyéb módon kapcsolatba lép vagy lépett az INDU-NEX Kft.-vel szolgáltatásainak – lehetséges - igénybe vétele céljából, és ennek keretében megadja az adatkezelési-, adatvédelem Tájékoztatóban felsorolt adatait, illetőleg jogi személy esetén a természetes személy képviselője és/vagy kapcsolattartója személyes adatait.
1.4 Üzemeltető: a Weboldal üzemeltetője, az impresszum részben nevesített gazdasági társaság.
1.5 Szerződés: a INDU-NEX kft. és a Látogató közötti megállapodás feltételeit és kondícióit tartalmazza (Általános felhasználási feltételek), valamint a INDU-NEX kft. és a Látogató szerződéses jogviszonyát szabályozza. Az Általános felhasználási feltételek az egyes számra történő minden hivatkozása a többes számot is magában foglalja, és fordítva. A határozott névelőre való minden hivatkozás a határozatlan névelőt is magában foglalja, és fordítva.
1.6 Felek: A INDU-NEX kft. és a Látogató együtt.
1.7 Eljáró hatóságok: hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervek
1.8 Vonatkozó joszabályok és törvények: lentebb taglalt és nevesített jogszabályok és törvények, és jelen dokumentumban nem szabályzott jogviták esetén a PTK. vonatkozó passzusai az irányadóak
1.9 Szerződéskötés helye: a Vállakozás székhelye
1.10 Vis major: (elháríthatatlan akadály) minden olyan körülményre vagy helyzetre vonatkozik, amely az adott személy szokásos hatókörén kívül esik, és amely az adott fél szerződéses kötelezettsége teljesítésének késését vagy meghiúsulását okozza, és amely a BbwScore általános felhasználási feltételek esetében magában foglalja a természeti katasztrófákat, állami korlátozást (beleértve adott engedély megtagadását vagy törlését, amennyiben ezen megtagadás vagy törlés nem az érintett fél hibája), háborút, népi zavargást, lázadást, terrorista cselekményt, tüzet, robbanást, árvizet, lopást, szándékos károkozást, sztrájkot, hozzáférés megakadályozását, és/vagy bármely egyéb olyan okot, amely kívül esik az érintett fél hatókörén.
1.11 Intellektuális Vagyon: A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldalon található valamennyi dokumentumban lévő összes üzleti védjegy, jelzés és név, valamint ábra, grafika, szöveg, koncepció és módszer a INDU-NEX kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A Látogató nem használhatja fel kereskedelmi céllal vagy bármely más módon az Intellektuális Vagyont, kivéve a INDU-NEX kft. írásos hozzájárulásával, engedélyével, enélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezen kívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.


2. Általános rendelkezések

2.1 A INDU-NEX kft. által működtetett Weboldal, valamint az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazások, beleértve a Weboldalhoz tartozó-, és/vagy azzal bármely módon összefüggő funkciót, valamint az azon található információk, anyagok, a rajta található linkek használatának szabályait meghatározó Szerződés. Amennyiben ennek ellenkezője a INDU-NEX kft. által írásban nem kerül rögzítésre, a Weboldal és annak bármely funkcióinak használatával kapcsolatban a INDU-NEX kft. és a Látogató között fennálló kapcsolat jellegét jelen Szerződésben rögzítettek határozzák meg.
2.2 A Weboldal használatának megkezdése előtt a Látogató köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a Szerződésben foglaltakat és az Adatvédelmi Irányelveket. A Weboldal megnyitásával a Látogató elismeri, hogy elolvasta, megértette, tudomásul vette és elfogadta a Szerződésben lefektetett irányelveket.
2.3 A INDU-NEX kft. fenntartja a jogot, hogy a Szerződést egyoldalúan bármikor frissítheti, módosíthatja, szerkesztheti és kiegészítheti, szükség esetén annak üzemltetését felfüggesztheti.
2.4 A INDU-NEX kft. javasolja a Látogatók számára a Weboldal teljes tartalmának rendszeres áttekintését. A Weboldal használatával a Látogató elfogadja jelen Szerződésben foglaltakat, illetve annak bárminemű megváltoztatását, függetlenül attól, hogy észlelte-e a legutóbbi látogatása óta történt változásokat.
2.5 A INDU-NEX kft. nem köteles annak ellenőrzésére, hogy minden Látogató a Szerződésben foglaltak szerint használja-e a Weboldalt. A Szerződés mindenkor érvényes változata minden esetben az, amely a Weboldalon aktuálisan elérhető!
2.6 A Weboldal kizárólag törvényes célokra, kizárólag a Szerződésben meghatározottak szerint használható fel! A Weboldal tartalmának, illetve bármely részének továbbítása, tartalmának másolása, másodlagos publikálása vagy tárolása szintén a Weboldal Szabályzatába ütközik, a INDU-NEX kft. irányelveivel ellentétes, így ezen tevékenységek bármelyike a vonatkozó törvények értelmében harmadik fél számára szigorúan tilos!
2.7 A INDU-NEX kft. fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot be nem tartó Látogató ellen polgári pert indítson.


3. Szolgáltatások

3.1. A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. Az oldalon többek között a látogatók megismerik a társaságot és annak szolgáltatásait, partnereit és referenciáit.
3.1.1. A kapcsolatfelvétel során a látogatónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Teljes Név, E-mail cím, Telefonszám
3.2 Szellemi tulajdon

3.2.1 A INDU-NEX kft. előzetes írásbeli engedélyének hiányában a Látogató nem jogosult a Weboldal bármely részének vagy egészének másolására, módosítására, hamisítására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére, reprodukálására, átirányítására, feltöltésére, letöltésére vagy a Weboldal tartalmának bármilyen egyéb módon történő felhasználására.
3.2.2 Abban az esetben, amennyiben a 1.11 pontban említett kikötések bármelyike megszegésre kerül a Látogató által, úgy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése miatt a INDU-NEX kft. rendőrségi feljelentést tesz, kártérítési eljárást indít.

3.3 A Weboldalon elhelyezett linkek

3.3.1 A Látogató tudomásul veszi, hogy a Weboldal megtekintését követően az azon szereplő linkek (továbbiakban: meglátogatott harmadik fél weboldalak) akár szándékos, akár véletlenül történő meglátogatása a INDU-NEX kft.-tól teljesen függetlenül történik, ezért a INDU-NEX kft. semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel a további weboldalak szándékos vagy véletlenül történő meglátogatásának bárminemű következményért.
3.3.2 Amennyiben a Látogató és a fent leírt módon általa meglátogatott weboldalak között bármilyen jellegű vita merülne fel, abba a INDU-NEX kft. semmilyen módon nem vonható be.

3.4 A Weboldalon történő hirdetések elhelyezése (audio/video tartalom)

3.4.1 A INDU-NEX kft.-t a Weboldalról elérhető harmadik fél weboldalak tartalmáért semilyen felelősség nem terheli. A Weboldalon elérhető audiovizuális tartalom nem a INDU-NEX kft. szerverén található meg, azt nem a INDU-NEX kft. hozta létre, illetve töltötte fel.
3.4.2 A Weboldalon történő hirdetés elhelyezéséről a www.indunex.eu portál kapcsolat menüpontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén kaphat tájékoztatást.

3.5 A kapcsolat jellege

Jelen Szerződés elfogadása által semmilyen partneri, illetve üzleti kapcsolat nem jön létre a Weboldal és a Látogató között.

3.6 Jogi megfelelőség

3.6.1 A Látogatónak kötelessége megfelelnie a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes joghatóság jogszabályainak. A INDU-NEX kft. nem vállal felelősséget a Látogató Weboldallal kapcsolatos semmilyen tevékenységével kapcsolatban sem.
3.6.2 A Felek között a megállapodással kapcsolatban fennálló esetleges jogviták esetében kizárólag a szerződéskötés helye szerinti joghatóság jogosult dönteni.


4. Üzemeltető jogai és kötelezettségei

4.1. Üzemeltető vállalja, hogy a Weboldal lehetőségeit figyelembe véve megjeleníti a Vállalkozás által forgalmazott saját szellemi terméket - előre elkészített tervrajzok sablonjait - melyek áráról mind a kapcsolat/impresszum menüpontban feltüntetett elérhetőségen, mind az árajánlatok, ajánlatkérése, és egyéb kommunikációkra kialakított belső levelezőrendszeren keresztül teheti meg.
4.2. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weblap szolgáltatásainak folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét, információk frissítését, de nem vállal felelősséget a rajta kívül eső okokból bekövetkező hibákért (szerver-leállás, internet-kapcsolat megszakadása, akadozása).
4.3. Üzemeltető joga a Weblapon megjelentett adatait, szolgáltatásait naprakészen tartani, az esetleges módosításokat átvezetni, módosítani. Üzemeltető joga az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az általa megadott adatok hitelessége.
4.4. Az üzemeltető és tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak.
4.5. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket, az elérhető szolgáltatásokat és a szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén Üzemeltető a változásokat a Weboldalon jól látható helyen közzéteszi. Amennyiben a módosítás Ügyfelet kedvezőtlenül érinti, akkor kérheti a korábban befizetett részletek visszafizetését.
4.6. Üzemeltető és Ügyfél megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A szerződő felek Üzemeltető székhelye szerinti, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


5. Jogi nyilatkozat

5.1 Garanciák és reprezentációk

5.1.1 A INDU-NEX kft. nem vállal felelősséget, illetve garanciát (explicit vagy implicit) arra, hogy a Weboldal tartalma pontos és/vagy alkalmas egyéb, bármilyen más, nem ezen Szerződés hatálya alá eső szabályozás elrendelésére.
5.1.2 A Weboldal használata teljes egészében a Látogató kockázata. A Weboldalon közvetlenül semmi nemű 18 év feletti tartalom, szerencsejáték, illetve egyéb játék nem érhető el!
5.1.4 A INDU-NEX kft. nem garantálja, hogy a Weboldalon található információk hitelesek, nem garantálja továbbá azt sem, hogy a Weboldal működése teljes mértékben kielégíti a Látogató igényeit, valamint nem garantálható az oldalhoz való hozzáférés folyamatossága, a Weboldal hibamentessége, a frissítések folyamatossága, a Weboldal működéséhez használt szoftverek tökéletes működése, a Weboldal vírus-, illetve bugmentessége, a Weboldalon található adatok illetve bármely funkció vagy bármilyen, a Weboldalon megtalálható egyéb információ pontossága, illetve megbízhatósága. A Látogatók, akik úgy döntenek, hogy megnyitják a Weboldalt, mindezt saját kezdeményezésükre és felelősségükre teszik a tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályainak felelős betartása mellett, amennyiben a tartózkodási helyük szerinti ország törvényei azt lehetővé teszik.
5.1.5 A Weboldalon előfordulhatnak linkek, illetve hivatkozások harmadik fél weboldalakra és/vagy hirdetésekre és/vagy tartalmakra. Ezen harmadik fél weboldalak, hirdetések, tartalmak bármilyen jellegű felhasználása a Látogató saját szabad akaratából történik, a INDU-NEX kft.-t ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A INDU-NEX kft. a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hozzáférhetőségéért, a Weboldalról átirányított egyéb domaineken elhelyezett szöveges vagy grafikai tartalmakért semmilyen jellegű garanciát (implicit vagy explicit) nem vállal.


6. Veszteség vagy kár

6.1.1 A INDU-NEX kft. nem felelős semmilyen olyan jellegű kárért (vagyoni kár és nem vagyoni kárt is beleértve), illetve veszteségért, direkt vagy indirekt módon, amelyet a Látogató a Weboldal használata során, annak következtében szenved el, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az anyagi veszteségekre, haszonvesztésre, várható jövedelemkiesésre, nyereségre vagy bármilyen egyéb haszonra, üzleti veszteségre, üzleti információk elvesztésére vagy bármely egyéb vagyoni, illetőleg járulékos veszteségekre vonatkozólag.
6.1.2 A INDU-NEX kft. nem vállal felelősséget semmilyen, a Látogatónak a Weboldal használata során beszerzett információk alapján történő veszteségével, illetve nyereségével kapcsolatban.

6.1.3 A INDU-NEX kft. nem vállal semmilyen felelősséget többek között a következő esetekben:

a) hibák, elgépelések, félreértelmezések, félrehallások, félreolvasások, félrefordítások, elírások, technikai meghibásodások, megjelenési hibák, vis maior és/vagy bármilyen egyéb, hasonló jellegű hibák;
b) a INDU-NEX kft. által felállított szabályok megsértése;
c) büntetőjogi intézkedések;
d) A INDU-NEX kft.-tól bármely formában és/vagy bármely csatornán kapott tájékoztatás, tanács;
e) jogi lépések és/vagy egyéb jogorvoslat;
f) bármilyen olyan jellegű veszteség, illetve kár, amelyet a Látogató vagy egy harmadik fél a Weboldal használatának során, vagy bármely, a Weboldalon található linkre történő kattintásának eredményeként szenvedett;
g) olyan kár, illetve veszteség, amelyet a Látogató, vagy egy harmadik fél szenved el a Weboldal változtatásának, megszűnésének, működésének felfüggesztése következtében;
h) a Weboldal bármely személy által történő, bűncselekményhez, illetve szabálysértéshez történő felhasználása bármilyen hiba, mulasztás, illetve bármely egyéb, rajtunk kívülálló tényezők esetén;
i) a Weboldalon felmerülő bármilyen rendellenesség esetén, a Weboldal vagy annak bármely funkciójának vírusossága, illetve egyéb meghibásodása esetén, bármilyen, ezek által okozott kár, költség, kiadás, illetve bármilyen egyéb rendellenesség esetén;
j) a Látogató által a Weboldal meglátogatására használt internet-szolgáltatónál, illetve harmadik félnél fellépő minden olyan körülmény esetén, amely megakadályozza a Látogatót a Weboldalhoz történő hozzáférésben. A Látogató és az internetszolgáltatója közötti bármilyen peres eljárás esetén a INDU-NEX kft. semmilyen módon nem vesz részt az eljárás lefolytatásában és a peres eljárás nem befolyásolhatja ezen Szerződés tartalmát;
k) bármilyen olyan kárigény a Látogató részéről, melyet harmadik fél helyezett el a Weboldalon, illetőleg ezen tartalom felhasználásának következményeként merül fel.


7. Adatvédelmi elvek

7.1 Személyes adatok gyűjtése, kezelése, tárolása és/vagy megőrzése
Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban (mely e szerződés elválaszthatatlan része) lefektett módon kezeljük. Kérjük További információkért olvassa át figyelmesen.


8. Harmadik Fél Weboldalak

8.1.1 A Szerződésben leírt feltételek, szabályok nem vonatkoznak olyan harmadik felekre, aki a Weboldalon hirdetéseket és/vagy linkeket helyez el.
8.1.2 A INDU-NEX kft. nem felelős a Weboldal közzétett olyan tartalomért, beleértve az aktív linkeket is, amit harmadik fél helyezett el, beleértve a harmadik fél és/vagy üzleti partnerei által üzemeltetett egyéb weboldalakon elhelyezett tartalmakat.
8.1.3 A INDU-NEX kft. nem garantálja az 5.1.5 pontban feltüntetett weboldalak meglátogatásakor a Látogató adatainak védelmét.
8.1.4 A INDU-NEX kft. nem garantálja, hogy a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett aktív linkeken elérhető - az 5.1.5 pontban feltüntetett - weboldalak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal.


9. Impresszum

Tulajdonos: INDU-NEX Kft.
Cím: Magyarország - 3715 Gesztely, Szent István utca 32.
Cégjegyzékszám: 05-09-024648
Közösségi adószám: 24095718-2-05

Üzemeltető: INDU-NEX Kft.
Kapcsolattartó: Kovács László
E-mail cím: indunex@upcmail.hu
Telefonszám: +36 30 249 4884


10. Módosítások

10.1 A Szerződés – www.indunex.eu általános felhasználási feltételek - 1.0 verziója 01/07/2018 napján került utoljára frissítésre.


Címünk


SZÉKHELY

VÁROS: Gesztely

IRÁNYÍTÓSZÁM: 3715

UTCA: Szent István út 32.


TELEPHELY

VÁROS: Hernádkak

IRÁNYÍTÓSZÁM: 3563

UTCA: Széchenyi István út 65.

Általános


NÉZZE MEG A TÉRKÉPEN


FAX: +36 46 550 225

E-MAIL: indunex@upcmail.hu


Elérhetőségek


KOVÁCS LÁSZLÓ

Ügyvezető Igazgató

TELEFON: +36 30 249 4884

TELEFON: +36 30 299 6441


CSÓKA JÁNOS

Üzem- és Termelésvezető

TELEFON: +36 20 928 7785

Copyright 2018 Indu-Nex Kft. | Minden jog fenntartva.